Dolgozunk
Üdvözlünk az ERDŐMESTER KVÍZ oldalán!
   

Jogi feltételek

Adatvédelmi Szabályzat

1. A kezelt adatok köre:

Az online oktatási gyakorló kvízben történő részvételhez megadott becenév, életkor és e-mail cím. A teljes név megadása a játékhoz nem kötelező, csak opcionális.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok, továbbá a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

16 évét be nem töltött személy kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulásával járulhat hozzá a személyes adatai kezeléséhez.

2. Az adatkezelés célja:
 
Az online oktatási gyakorló kvíz a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 részeként az „Erdészek a gyermekekért” pályázat keretein belül (HUSK/1101/1.7.1/0097) az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósult meg. A pályázati anyag tartalmazza a finanszírozó azon elvárását, mely szerint részére reprezentálni kell az online oktatási gyakorló kvízben résztvevő gyermekek számát, hiszen a „Erdészek a gyermekekért” program elsődleges célja az erdő megismerése és megszerettetése a gyerekekkel.
 
A felhasználó önkéntes döntése alapján megadott adatai kezelésének célja a www.erdomesterkviz.eu cím alatt elérhető online oktatási gyakorló kvízben történő részvétel és játék, illetőleg statisztikakészítés.

A statisztikakészítés kizárólag „Erdészek a gyermekekért” program pályázati finanszírozása miatt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap által előírt pályázati feltételekben szereplő, kötelező eredménymutatók között előírt számadatok megadása végett szükséges.
 
Az adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, melyhez a kvízben történő részvételhez szükséges regisztráció során járul hozzá, jelen Adatvédelmi Szabályzat elolvasását követően.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel, harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha törvény vagy egyéb jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

3. Az adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelő adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja az adatkezelő, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

4. Az adatkezelés időtartama


A felhasználó által megadott adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a kvízből történő regisztrációjának törlését nem kéri. A regisztráció és ezzel együtt valamennyi adat törlésének időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 3 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata vagy felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló, kiiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette vagy a szolgáltatásról leiratkozott úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

5. Felhasználói jogok, jogérvényesítési lehetőségek:

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók az adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a kaszala.judit@egererdo.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A felhasználó jogainak megsértése esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051 Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387 Bp. Pf.: 40). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is a kaszala.judit@egererdo.hu e-mail címen.

6. Adatkezelők neve, címe, elérhetősége

Neve: Egererdő Zrt.

Címe: 3300 Eger, Kossuth L. u. 18.

E-mail: kaszala.judit@egererdo.hu

Telefon: 06-36-801-548 (munkanapokon 10-15 óra között)